Geestelijke Liederen

Via de pagina’s hierboven kunnen de muziek en tekst van de liederen bekeken worden. Ook kan de muziek van de liederen afgespeeld en gedownload worden. Dit is gerealiseerd en wordt beheerd door G.T. Alberda (dus niet door debijbelvoorjou.nl) en verwijst direct naar zijn website https://gertim-alberda.com/geestelijkeliederen/GL1979/.

De pagina’s hieronder bevatten de tekst van de liederen.

1. Halleluja, lof zij het Lam

2. Tot U Heer Jezus voert mijn baan (= 89, 125)

3. Daar boven in de hemel

4. Waar is een God aan U gelijk (= 75, 184)

5. Loof de Heer

6. Tot uw gedachtenis (= 80)

7. Wie kan U naar waarde loven?

8. Zaligheid, zaligheid.

9. Wie vindt er woorden U te danken.

10. U, o Jezus, liefd’rijk Heer.

11. Jezus leeft, Hij overwon.

12. Vriend der vromen, spoedig komen.

13. Heer Jezus, U zij toegebracht.

14. Eens zullen wij met Jezus leven.

15. U, heerlijk hoofd.

16. Wij komen Heer, door U genood.

17. U wilt tot ’t eind der dagen.

18. Jezus, bron van ons verblijden.

19. O, schuldloos Lam.

20. Uw liefde, o Heer, is zonder perk

21. Ere wordt in Gods gemeente.

22. O, hoe onuitsprekelijk heerlijk.

23. Uw verlossingswerk op aarde.

24. O, dierb’re Jezus vol genade.

25. Dank, o Heer, voor uw genade.

26. Lof aanbidding, dank en ere.

27. Geen macht der hel kan ons.

28. Stil, Heer Jezus, ons verlangen.

29. Wee hem die op deez’ aard vol lijden.

30. U alleen.

31. U, des vaders eeuw’ge zoon.

32. Vertroost, Heer Jezus, onze harten.

33. O God, die ons zo teder mint.

34. Liefde, die voor mij wou lijden.

35. Jezus is de weg die zondaars.

36. O man van smart dat ieder voor U kniel

37. U Heer Jezus bent ons leven

38. Naar ’t Vaderhuis (= 53, 76)

39. O, welk een Heiland zijt Gij, Heer

40. Wat ook het oog aanschouw’ beneden (= 9, 88, 208, 218)

41. Rust, mijn ziel

42. Werp zorgen en smart (= 175). Geistliche Lieder 38.

43. U bent, o Heer, mijn licht.

44. O bruid des Lams ontwaak (= 124, 216)

45. Gij trouwe Heer, Gij zijt mijn goede herder (= 160)

46. U, Jezus, zij de lof (= 105)

47. Dank, aanbidding, lof en ere (= 21)

48. Mijn goede herder bent U, Heer

49. Gij hebt mij lief, getrouwe God en Vader

50. Wie kan Heer, uw liefde vatten?

51. Blijf, Heer, op onze wegen (= 51, 77)

52. Waar is onze schuld gebleven?

53. ‘k Verlang naar U! (= 76)

54. Jezus Christus, onze Heer

55. Uw dis o Heer geeft ons van uwe trouw de panden

56. U loof ik Heer alleen.

57. Heb dank o Heer, want goud en schatten.

58. Met u, o Heer, zijn wij gestorven.

59. Uw aangezicht geef vreugde en licht

60. Jezus heeft mijn hand gevat.

61. O, geef dat onze harten.

62. Aan Hem, die door zijn bloed ons kocht.

63. U, Heer Jezus, willen wij steeds danken

64. ‘k wil U alles overgeven

65. Hoe heerlijk, hoe zalig , God toornt nu niet meer.

66. Wij zijn hier in uw naam vergaârd.

67. Niets, Heer, Jezus, vind ik hier beneden.

68. Jezus bidt nu voor de zijnen.

69. Lieflijk is’t bij U te wonen.

70. Zalig, zalig te geloven.

71. Nu val alles te voet voor het Lam.

72. Zou ik U, o God, niet zingen.

73. Jezus, trouwe herder, uwe macht reikt verder.

74. Waar zijn nu dood, uw macht en scherpe pijlen?

75. Wij wachten U, o zoon van God.

76. Hij wankelt niet.

77. Och blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij.

78. Mijn vertrouwen is gericht.

79. ‘k Aanbid de macht van uwe liefde. (=58=87)

80. Wij zijn gekomen Heer. (= 6)

81. Goede Herder, welk erbarmen.

82. Uw gemeente heft het hart.

83. Abba, Vader, lof en ere. (=25)

84. Met Christus is mijn leven, verborgen in mijn God. (=115)

85. U loof ik, Heer, U bent op aard’ gekomen.

86. Zie omhoog naar de lichte hemelboog.

87. U bent mijn Heer, door uw genade..

88. In uw genade wil ik roemen..

89. Mijn leven is eeen pelgrimsstand..

90. Heer, zie op ons neder.

91. Uw schapen kennen U

92. Dank Jezus dank met wat genâ

93. Heer Jezus trouwe herder U gaat mij altijd voor

94. U bent o Heer mijn leven

95. Lieve Jezus U te kennen

96. Heer richt onze harten

97. Terwijl uw liefd’rijk aangezicht

98. O Gij ziet het kwijnen van gans creatuur

99. U, o God, wil ‘k dank bewijzen

100. Nee niet lang meer, zaal’ge woorden

101. De Heer kent al de zijnen tot aan het aard’rijks end.

102. Jezus bron van alle leven (= 23)

103. U, Jezus prijzen wij tezaam

104. Gij here hoort al onze beden

105. O Heer, uw liefde en macht (= 46)

106. Vader, Gij der liefde volheid.

107. U bent voor ’t aangezicht van God voor ons verschenen.

108. U Heer Jezus brengen wij hier ere

109. Wacht o mijn ziele wacht op de Heer

110. Bron van alle gaven, waar ik mij kan laven

111. Triomf als priesters naad’ren wij

112. Hoofd omhoog de Heer zal komen

113. Halleluja lof gezongen

114. Amen, Vader op uw paden

115. In U zijn wij geborgen.

116. Leer ons Vader U verbeiden

117. Hoe lieflijk, als Jezus de zijnen kan vinden

118. Jezus naam wie kan doorgronden

119. Een woestijn die niets kan geven.

120. Middelpunt van ons verlangen.

121. Amen, Heer wil spoedig komen.

122. Waar ik niets zie dan zandwoestijnen

123. Zie ons, Heer, tezaam vergaderd.

124. O hoop der ziel, o morgenster.

125. Mijn Heiland, dat uw toekomst mij tot troost in mijne loopbaan zij

126. Ik rust in God, en heb mijn lot..

127. O daar te zijn waar nimmer tranen vloeien

128. Op het Godslam rust mijn ziele (= 170)

129. O Vader in genade slaat G’ overal ons gade.

130. Wie zal mij roven ’t zalige lot.

131. Jezus, mijn verlosser leeft!

132. Dierb’re Jezus, U te kennen is mij meer dan alles waard.

133. Waarom christ’nen zou u vrezen?

134. Hier beneen is t niet te vinden

135. O Lam van God als kind kwam Gij op aarde

136. Welk een liefde vol van leven.

137. Heer Jezus dierbaar Lam van God

138. Wie is voor mij op aard gekomen

139. Halleluja, welk een hoogte..

140. Mijn herder is de Heer dus zal mij niets ontbreken

141. Niets, o Heer, dan uw genade

142. O, welk een heerlijk lot, ‘k vertrouw op U, o God.

143. Wie is U gelijk, Jezus, mild en rijk?

144. Jezus is alleen mijn schat.

145. Hoe schoon, o God, is de eenheid van uw kind’ren.

146. ’t Hoofd omhoog het hart naar boven.

147. Hoe zal ’t ons zijn wanneer wij opgenomen

148. Aan Hem, de schepper van ’t heelal.

149. Waar in uw naam en tot uw ere.

150. Wie kan uw Vader zorgen naar waarde roemen Heer

151. Waar ’t wenend oog op Jezus ziet.

152. U o Heer zal ‘k eeuwig prijzen.

153. Rechtvaardigheid drong aan op straf.

154. Zoon van God in U aanschouwen.

155. In genade ziet U neder.

156. Wij treden samen nader voor uwe troon

157. Jezus, Lam Gods, wij verheffen aanbiddend onze ogen.

158. O, Lam van God, wie kan verkonden.

159. k Zou tot Jezus willen ijlen

160. Haast is voorbij de bange nacht van smarten.

161. Lof prijs aanbidding zij alom.

162. Heer zie ons hier bijeengekomen.

163. Heer, het woord, door U gegeven.

164. Dit is het eeuwige erbarmen dat al ons denken overtreft

165. Stil ons innig zielsverlangen

166. Hem, die ons liefheeft en ons van onze zonden gewassen heeft

167. O Vader uw barmhartigheden.

168. Komt, knielen wij voor Jezus samen.

169. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik

170. Daar, waar Geest en woord zich paren.

171. Heer, uw woord, het woord der waarheid.

172. De Heer is trouw; Hij zorgt voor al de zijnen.

173. Pakken donk’re wolken samen.

174. Leer ons, Heer, op U vertrouwen.

175. Met doornen gekroond, bespot en gehoond.

176. Liefelijke offergeuren stegen van het kruis omhoog

177. W’ aanbidden U! Wees, Heer, geprezen!

178. U, Heer Jezus, droeg de zonden.

179. Heilig Godslam, fel geslagen.

180. U, o God, volkomen eren.

181. O Lam van God onschuldig.

182. O, Vader, Eén is boven allen.

183. O Lam, voor onze zonden op Golgotha geslacht

184. Wij komen voor uw aangezicht.

185. Heer aanbiddend staan wij nu.

186. Heer Jezus in gedachten gaan wij naar Golgotha

187. Lam Gods U hebt uzelf gegeven aan het kruis

188. O dag van smaad van smarten en van plagen

189. U o God zag voor de tijden

190. Het is volbracht.

191. Zingt, o hemelkoren.

192. In ‘d ongestoorde rust.

193. Heer U maakt het altijd goed

194. U, Vader van de lichten

195. Wij prijzen U, Vader en God.

196. Vader, uw zoon, is op aarde gekomen.

197. O maak ons tot uw eer.

198. Mijn tijden, Heer, zijn in uw hand.

199. Heil, de gezalfde koning.

200. Vader uw liefde brengt ons samen.

201. Eeuwige Zoon, door eng’len aangebeden.

202. Uzelf wilt ons vergaad’ren.

203. Wij zien U, Heer, in zielsangst strijden.

204. Heer Jezus, Zoon van de Allerhoogste.

205. Liefdevolle God en Vader.

206. O liefdevolle God, die w’onze Vader noemen.

207. Heer, heilig ons leven en maak ons bekwaam.

208. De Zoon van God heeft overwonnen.

209. Heer Jezus, ’s Vaders eengeboorne.

210. U bent de bron van licht en leven.

211. U zult het heelal vervullen.

212. Uw woord, o Here God, is onze gids ten leven.

213. Onze God wij willen zingen. (= 26)

214. Vader, Gij hebt U volkomen..

215. O “Heiland-God”, uw liefde is groot!

216. Wij knielen, Vader, in uw licht..

217. Hoe zwaar en moeilijk is de weg

218. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen.

219. Er ruist langs de wolken een lief’lijke naam.

220. Beveel gerust uw wegen.

221. Neem de wereld, geef mij Jezus.

222. Wie maar de goede God laat zorgen.

223. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.

224. Houd Gij mijn handen beide met kracht omvat.

225. Prijs de Heer met blijde galmen

226. ‘k Moet de Heiland met mij hebben

227. Neem mijn leven laat het Heer.

228. Heer wees mijn gids op heel mijn levenspad.

229. Daar juicht een toon daar klinkt een stem

230. Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde.

231. Blijf met mij, Heer, als ’t zonlicht niet meer straalt. (Abide with me)

232. Wat God doet dat is wel gedaan.

233. Grijp toch de kansen door God u gegeven.

234. Geef de Heiland ’t roer in handen.

235. Wandel maar stillekens achter Hem aan.

236. Als ik maar weet, dat ook voor mij de Heer aan ’t kruishout stierf.