Evangelisatie en dienst

Wat is het evangelie precies? Dat is een belangrijke vraag2005-005_160[1]. En we moeten er vanzelfsprekend een antwoord op vinden in de Bijbel vóór we ons bezighouden met het thema ´evangelisatie´ en zendingswerk.
Het Griekse woord ´evangelie´ betekent goed nieuws, of: blijde, verblijdende boodschap. En het is goed te weten dat er in de Heilige Schrift verschillende vormen van evangelie zijn, zoals het evangelie van het koninkrijk, het eeuwig evangelie, het evangelie van Gods genade.

Tegenwoordig verkondigen of verspreiden we het evangelie van de genade van God. De apostel Paulus spreekt meer dan eens van ‘mijn evangelie’ 2006-283_160[1](bijv. 2 Tim. 2:8). ‘Mij, de geringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen’ (Ef. 3:8). Letterlijk staat hier: om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te evangeliseren.

Het evangelie in de ruimste zin van het woord houdt dan ook in: het bekendmaken van de volheid van rijkdommen en heerlijkheden die in de Persoon van Christus te vinden is. Dan mogen we denken aan Christus. Niet alleen als Heiland en Verlosser, want Hij is veel meer: de eeuwige Zoon van God, de Schepper en Onderhouder van alle dingen, het vleesgeworden Woord van God, de Goede Herder, de Hogepriester, het enige Hoofd van Zijn Lichaam, de Gemeente, enz.2007-009_160[1]

Die onnaspeurlijke, ondoorgrondelijke rijkdom wil God met ons delen. Daarom heeft Hij ons het evangelie van de genade laten verkondigen, opdat we tot geloof in Hem zouden komen Die het Middelpunt van Gods evangelie is. En opdat we na onze bekering belang zouden stellen in héél het volle evangelie van God. Met andere woorden: dat ons hart zou uitgaan naar de Heere Jezus, naar Wie Hij is in Zichzelf en wat Hij heeft volbracht op het kruis.

Als we het evangelie beperken tot een goede boodschap voor verloren zondaren, doen we dan ook tekort aan Gods bedoelingen en aan de heerlijkheid van Christus. En ook aan onze eigen zegen en blijdschap.

sabbat_160[1]De prediking van dit evangelie begon bij de uitstorting van de Heilige Geest en zal plaatsvinden tot de Heere Jezus terugkomt om Zijn Gemeente op te nemen in heerlijkheid. De inhoud van dit evangelie is de Heere Jezus Zelf, Die door Zijn verschijning de dood teniet heeft gedaan en leven en onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht (2 Tim. 1:10). Onze redding of behoudenis is uitsluitend gegrond op de genade, die door Jezus Christus geworden is (Joh. 1:17). We worden niet gered door eigen werken. Want uit genade zijn wij behouden, door het geloof; en dat niet uit onszelf, nee, het is Góds gave, opdat we niet in onszelf roemen (verg. Ef. 2:8).

De bijgevoegde artikelen gaan over de vraag waar, wanneer en hoe we kunnen evangeliseren. Ze zijn bedoeld als een aansporing voor ieder van ons om zich toe te wijden aan deze belangrijke dienst voor de Heere!

Artikelen

Artikelen