Wie zijn wij?

Hoi! Hartelijk welkom op www.debijbelvoorjou.nl! Dit is de jongerensite die gelieerd is aan het lectuurwerk van Stichting ´Uit het Woord der Waarheid´.

Wij geloven dat de Bijbel van kaft tot kaft het Woord van God is, het heilige en foutloze Boek, dat Gods Geest heeft ingegeven aan mensen om het precies zó weer te geven als God het wilde.

Overigens zijn Bijbelvertalingen door mensen gemaaktGods woord voor elke dag, het goede zaad en dus niet onfeilbaar; en omdat we graag Gods gedachten zo nauwkeurig mogelijk willen begrijpen, bevelen we voor het Oude Testament graag de Statenvertaling aan (editie 1977 of de Herziene Statenvertaling), en voor het Nieuwe Testament de nauwkeurige Voorhoeve-vertaling.

Uit het Woord der Waarheid 2015-01 omslag

Uit het Woord der Waarheid 2015-01

De hele inhoud van de Bijbel is Gods Woord. Toch vraag je je misschien af: waar staat deze site precies voor? Vandaar dat we een paar belangrijke punten weergeven:
De mens is door God geschapen, en God wist dat dit scheppingswerk zeer goed was! Maar de eerste mens is in zonde gevallen, en daarmee is de zonde, het kwaad, in de wereld 
gekomen. Alle mensen worden sindsdien in zonde geboren; het principe van de zonde woont in iedereen. Zo is het beginsel van het kwaad in ons gekomen, en zijn we ook nog eens telkens weer bereid om zonden te doen.
We kunnen onszelf niet bevrijden van dit beginsel van de zonde, en ook niet van alle verkeerde daden, woorden en gedachten, die ons ver van God verwijderd hebben.

God wist dat we onszelf en elkaar niet kunnen verlossen door goede werken, religie of hoogstaande moraal. Daarom zond Hij Zijn unieke, geliefde Zoon naar deze aarde: Jezus Christus.
Jezus Christus is God, te prijzen tot in eeuwigheid, maar Hij kwam als de volmaakte Mens hier op aarde, leefde volkomen tot Gods eer en gaf Zichzelf over in de dood om ons met God te verzoenen.
Iedere mens – onafhankelijk van zijn taal, cultuur, sekse en religie – die erkent dat hij een zondaar is en zijn zonden belijdt, krijgt van God zonder tegenprestatie vergeving en eeuwig leven; hij of zij wordt een kind van God en zal nu door de kracht van de Heilige Geest willen leven tot eer van zijn of haar Redder en Heer. Zo iemand is een Christen geworden – een volgeling of discipel van Jezus Christus.

Maar we leven niet als éénlingen op aarde. Christus is gestorven om verstrooide kinderen van God bijeen te vergaderen en tot iets nieuws te maken: de Gemeente, die in Handelingen 2 gevormd werd door de uitstorting van de Heilige Geest. Gods Woord roept ons op om afstand te nemen van de zonde en ons zo samen met andere gelovigen ijverig in te zetten voor de verspreiding van het evangelie en voor het handhaven van Gods eer in Zijn Gemeente.

Dat zal niet lang meer nodig zijn, want binnenkort komt de Heere Jezus om Zijn Gemeente – dat zijn al Zijn verlosten, onafhankelijk van de vraag of ze bij een bepaald kerkgenootschap horen – op te nemen in de eeuwige heerlijkheid.

Volg Mij! 2017 nummer 1

Daarna zal Hij het eeuwige oordeel uitoefenen over de mensen die Hem hebben afgewezen.
En er staat nog veel meer in de Bijbel dat de moeite van het ontdekken waard is.

We hopen dat je je omkeert tot God, en dat deze site een steentje bijdraagt aan jouw keuze om vervolgens te groeien in het geloof. Want je moet ontdekken:

de Bijbel is inderdaad Gods Boek,
Gods boodschap van liefde voor jou!