De Heilige Geest

De afgelopen decennia zijn er op de gelovigen en ook op gevestigde kerken allerlei trends afgekomen vanuit pinkstergemeenten of vanuit de algemenere charismatische beweging.2006-020_160[1]

Velen weten er geen raad mee. Men vraagt zich af : komen deze tendezen niet uit het domein van de slang, de leugenaar vanaf het begin ? Moeten we niet huiverig staan tegenover deze ontwikkelingen ?

Veel andere gelovigen die het evangelie willen geloven, zijn erg gecharmeerd van al die ´nieuwe’ ontwikkelingen : gebedsgenezing van vreselijke ziektes, een wonderlijk spreken in vreemde talen, dromen en visioenen vastgelegd in dag- of nachtboeken, krachtdadige bevrijding van demonische machten …

geestesgaven_160[1]Na alles wat ze in de Christenheid als ´doods´ hebben ervaren, is hier nu eindelijk iets levendigs waaruit Gods almacht moet blijken. Eindelijk zijn daar dan de bewijzen dat onze God écht machtig is. Zo wordt er beweerd.

Wat is de waarheid?

De Bijbel is het Woord van God ; alleen dit Boek is ons gezag als het gaat om geloofsvragen. Daarom willen we ons nu niet bezighouden met de vraag wat allerlei mensen en leiders hebben uitgedacht, maar: wat zegt de Bijbel ? Want dit heilige, unieke Boek is geïnspireerd door Gods Geest. De Heilige Geest Zelf heeft ons dit Woord gegeven – waarin ook de waarheid over Hem Zelf en de gaven van de Geest is opgetekend voor ons.

Daarbij willen we wel een waarschuwing geven: in veel protestantse zowel als charismatische kerken wordt meer en meer het gebruik van moderne Bijvelvertalingen voorgestaan. Die zijn zeker voor de moderne mens beter te begrijpen dan diverse nauwkeurige vertalingen. Maar in zulke parafrases leggen de ´vertalers´ vaak hun eigen gedachten ten koste van Gods nauwkeurig weergegeven waarheid. Bovendien worden allerlei uitspraken afgezwakt, wat weer aanleiding geeft tot verkeerde overtuigingen van diverse Bijbellezers. We kunnen die vertalingen dan ook niet aanbevelen. De zeggingskracht van Gods Woord wordt erdoor geneutraliseerd. Gebruik een nauwkeurige vertaling, daar kom je verder mee !

We wensen je de rijke zegen van de Heer toe bij het lezen van deze artikelen. En bij het in praktijk brengen van Gods Woord.

Artikelen