Waarom zingen we uit de bundel ‘Geestelijke Liederen’?

Beste ….,

Sorry dat het even geduurd heeft maar hier komt dan toch een antwoord. Het is niet bedoeld als een afdoend antwoord voor alles wat hierover te zeggen is, maar het is bedoeld om je zelf aan het denken te zetten. Neem Gods Woord en zoek erin.

Er zijn heel wat christelijke liederen. Goede en minder goede. Dat is altijd zo geweest. Even een paar nadenkertjes op een rijtje:

De inhoud van een lied kan bijbels verantwoord zijn, of ook niet. Voorbeelden van wat niet kan volgens het onderwijs dat de Heer gaf aan de Gemeente:

  • Wraakpsalmen
  • Liederen waarin eer wordt gebracht aan de Heilige Geest
  • Liederen waarin wij als christenen nog steeds ‘arme zondaren’ worden genoemd
  • Of waarin de Heer Jezus onze Broeder wordt genoemd
  • Liederen waarin de verschijning van de Heer Jezus in macht en heerlijkheid en de opname van de Gemeente met elkaar worden verward
  • Of liederen waarin de Gemeente uitziet naar Zijn verschijning in heerlijkheid – terwijl we vóór die tijd al in de hemel opgenomen zijn
  • En zo zijn er nog vele te noemen

Eerlijk gezegd geldt voor een groot percentage van opwekkingsliederen dat de inhoud erg ‘rammelt’.

Daarnaast is er het aspect van de muziek:

  • Die moet passen bij de inhoud: een blij lied met een treurige melodie is niets waard; een ernstige inhoud met een vrolijke melodie spoort ook niet met elkaar
  • Uiteraard is in het zingen van ons als christenen de inhoud het belangrijkste, de melodie ondersteunt die inhoud. Maar de melodie moet ons niet opzwepen; dat stelt eisen aan de muziek waaraan heel veel opwekkingsliederen niet beantwoorden. Die lijken eerder gemaakt om een sfeertje te “creëren” dan om de inhoud te ondersteunen.

Dit spreekt een aanbidding door de Geest van God (Fil. 3:3), in geest en waarheid (Joh. 4:21-23) tegen[1]Deze hele gedachtegang is niet gebouwd op een bepaalde tekst, maar op de betekenis van de aanbidding in de christelijke bedeling: aanbidding in geest (d.i. op een geestelijke, niet materiële of … Continue reading. Het gaat om de vrucht van de lippen – vrucht voor God, die van onze lippen komen om Hem te loven (Hebr. 13:15) – niet om emotionele beïnvloeding, want de vrucht van de Geest bestaat volgens Galaten 5 o.a. uit zelfbeheersing; niet om lichamelijk swingen, want aanbidding is ‘in geest’; niet om muzikale begeleiding, want dat is materieel en aards. En zo kun je doorgaan deze bijbelse criteria toe te passen op wat we zingen en hoe we zingen.

Een lied kan bovendien wel of niet geschikt zijn voor samenzang; als het altijd alleen maar heel persoonlijk over ‘ik’ gaat, is het meestal minder geschikt voor samenzang als gemeente, als broeders en zusters samen

In een bundel als de Notenbalk, die bij informele bijeenkomsten wordt gebruikt, hebben we al geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met deze criteria, maar ligt de lat niet zo hoog als bij gemeentelijke samenkomsten.

Daarom staat er wel eens een voetnoot: ‘Je kunt ook zingen: De Here komt, in plaats van Maranatha’. Want dat klinkt wel mooi, zo’n woord uit een andere taal. Maar het betekent eigenlijk: Heer, kom om te oordelen! En dat vind ik persoonlijk geen mooie verwachting…

Maar bij een bundel die je voor het zingen in de gemeentelijke samenkomsten gebruikt, is het terecht dat de broeders vanouds kritisch keken naar al deze aspecten. En dan valt een groot aantal liederen af.

Wil dat zeggen dat de huidige bundel ‘geïnspireerd’ is? Nee, maar het zijn wél kwalitatief hoogstaande liederen, en we hopen daaraan in de loop van de tijd nog meer goede, verantwoorde, mooie liederen te mogen toevoegen.

Voor wie meer wil lezen wat Gods Woord hierover zegt: we kunnen er in dit kader niet diep op ingaan, en verwijzen daarom graag naar het boek ‘Aanbidding’ door J.S. Blackburn en de volgende vijf brieven over zingen in de gemeente.

Voetnoten

Voetnoten
1 Deze hele gedachtegang is niet gebouwd op een bepaalde tekst, maar op de betekenis van de aanbidding in de christelijke bedeling: aanbidding in geest (d.i. op een geestelijke, niet materiële of lichamelijke manier), in waarheid (in overeenstemming met de waarheid van Gods Woord); en dat Woord laat in bijv. de hele Brief aan de Hebreeën zien dat het niet meer gaat om aardse, materiële offers en regels, maar om de vrucht van de lippen die Zijn Naam belijden (Hebr. 13:15). Het is ook een aanbidding door de Geest van God, en niet meer ‘naar het vlees’, zoals Filippi 3 zegt.