De tijd waarin wij leven – een actuele brief

Bewerking van een actuele brief uit de 19e eeuw

In 2 Thess. 2:3 lezen we over de tijd van “de afval”. Deze verschrikkelijke tijd komt snel dichterbij en de voorboden ervan worden steeds duidelijker zichtbaar. En de dag dat de Heer zal komen om allen die van Hem zijn op te nemen om voor altijd met Hem te zijn (1Thess. 4:13-18) is nog veel dichterbij. We leven in een ernstige tijd; de Bijbel spreekt over de laatste dagen. Dat is de tijd vlak voor de opname van de gemeente. Omdat de tijd waarin we leven zo’n ernstige tijd is, ligt het op mijn hart, geliefde broeder en zuster, deze woorden te laten horen.

“De tijd is kort”

Veel godvrezende mensen, die letten op “de tekenen van de tijd”, zijn ervan overtuigd dat het moment dat er een eind komt aan deze tijd van genade dichtbij is gekomen. “Broeders, de tijd is kort” (1 Kor. 7:29). “De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij” (Rom. 13:12). “Omdat wij de tijd kennen, is het uur voor u daar om uit de slaap te ontwaken” (Rom. 13:11). Daarom is nu de tijd gekomen, geliefde gelovige, u eens af te vragen hoe het met uw geestelijk leven gesteld is. Het is nu de tijd de balans van uw leven op te maken.

Voorrecht en verantwoordelijkheid

Denk allereerst eens aan de genade die u bewezen is. U bent verlost uit een wereld vol van boosheid en afgodendienst. We zien het kwaad in de wereld en ook in de christenheid hand over hand toenemen. Zonden die nog erger zijn dan in de tijd van Sodom en Gomorra worden niet alleen getolereerd, maar ook goedgepraat. Uit deze boze wereld bent u verlost! U bent verbonden met een gestorven en verheerlijkte Christus. Dat is een geweldig voorrecht, waarvoor u de Heer kunt danken. Bent u zich wel bewust van de grote verantwoordelijkheid die hiermee verbonden is? Is uw wandel in overeenstemming met deze zegeningen? Er is nooit tevoren zo’n tijd geweest als de tijd waarin wij nu leven. Wij leven in een gevaarlijke tijd. De duivel richt zijn aanvallen in het bijzonder op de gelovigen. Soms komt hij als “een brullende leeuw” (1 Petr. 5:8), soms als “een engel van het licht” (2 Kor. 11:14). Wij moeten standhouden tegen “de listen van de duivel” (Ef. 6:11). De duivel is zelfs in staat de waarheid te gebruiken om ons te verleiden (Matt. 4:5,6). Zijn bedoeling is in de eerste plaats onze aandacht van Christus af te leiden.

Staan op een veilige bodem

Misschien denkt u dat u op veilige bodem staat en dat u niets kan overkomen. Het eerste is in principe waar. Maar u staat alleen op veilige bodem als u in Christus bent en als Christus in u is. Als het satan lukt iets tussen u en Christus te krijgen, zodat Hij niet meer de eerste plaats in uw leven inneemt, dan is de vaste grond waarop u stond verdwenen. Dan is uw kracht weg, dan bent u net zo zwak als ieder ander schepsel. Gelovigen die nog jong zijn of die pas bekeerd zijn, lopen een groot gevaar. Zij kennen de listen van satan nog niet zo duidelijk. Denk er om, de duivel richt zijn aanvallen vooral op jullie. Hij probeert altijd iets tussen u en Christus te brengen. Vaak zal hij de dingen van de wereld gebruiken om u van Christus af te trekken. Als u wist hoe weinig er maar nodig is voor satan om zijn doel te bereiken, zou u, denk ik, meer op uw hoede zijn. Het begin van een verkeerde weg is meestal geen grove zonde, maar het zijn dingen die op zichzelf ongevaarlijk en onschuldig lijken. Juist kleinigheden kunnen zo gevaarlijk zijn. Het zijn de kleine vosjes die de wijngaard bederven. Maar het zijn wel dingen die fout zijn, kleine zonden misschien. En als zij niet beleden worden hebben zij tot gevolg dat u Christus uit het oog verliest en dat u geen getuige meer van Hem bent. Misschien vraagt u zich nu af: Wat is er dan fout bij mij? Broeder, zuster, bent u besmet met de geest van deze wereld? De manier waarop u zich gedraagt, hoe u spreekt, hoe u uw vrije tijd besteedt, hoe u zich kleedt, hoe u met anderen omgaat, maakt duidelijk hoe het met uw innerlijk gesteld is. Uw gebrek aan geestelijke kracht wordt zichtbaar in de samenkomst. Een uiterlijke vorm van godsvrucht zonder innerlijke kracht komt zo snel voor!

Van Christus

Geliefde broeder, zuster, verdraag mij! U bent van Christus en Christus is van u. Verbreek deze heilige verbinding niet! De verloofde moet niet ontrouw worden aan de Bruidegom! Geloof me, de wereld heeft u niets te bieden. Als u zich met de wereld inlaat, laat zij u alleen maar leeg en berooid achter. En u verliest veel van de zegen die de Heer u wil geven. Geve de Heer, dat u niet beschaamd staat bij Zijn komst. Bedenk wel, als u zich mengt in de dingen van de wereld daalt u automatisch af tot het peil van de wereld. Als u omgaat met de wereld is de bevoorrechte plaats die u door genade mag innemen, niet meer een schild dat u beschermt, maar zij wordt juist een aanklacht tegen u. U moet een beslissende keuze maken. Het is of Christus, of de wereld! Het kan niet Christus én de wereld zijn. De genade van God heeft u getrokken uit deze boze wereld. God kan toch niet toestaan dat u terugkeert tot de wereld?

Alleen een belijdenis?

Bedenk dat alleen een belijdenis niet voldoende is. Als u belijdt christen te zijn, dan bevindt u zich op een bevoorrechte plaats. Maar mensen die alleen een belijdenis bezitten en geen nieuw leven, lijken op de man die op het bruiloftsfeest is zonder een passend kleed (Matth. 22:1-13). Hij wordt buitengeworpen. Zulke mensen zeggen wel: “Heer, Heer”, maar zij doen niet de wil van de Vader in de hemel. Tegen zulke mensen moet de Heer ernstige woorden zeggen (Matth. 7:21-23). Zulke mensen lijken op de zoon die op de vraag van de vader of hij in de wijngaard wil gaan werken, zegt: “Ik ga, heer!” Maar hij gaat niet (Matth. 21:28-32). Zulke mensen lijken op een rank in de wijnstok die geen vrucht draagt. Zo’n rank wordt weggenomen, buitengeworpen en met vuur verbrand (Joh. 15:2,6). Daarom is het de hoogste tijd om uit de slaap te ontwaken (Rom. 13:11). Denk aan de oproep van Jakob aan zijn huis en aan allen die bij hem waren: “Doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn, en reinigt u, en verandert uw klederen; en laten wij ons opmaken, en optrekken naar Bethel” (Gen. 35:2,3). Bethel, dat is het huis van God. Daar zult u God beter leren kennen dan ooit tevoren. Maar aan het gaan naar die heilige plaats zijn wel voorwaarden verbonden.

Oproep

  • Waarover spreekt u? Spreek over Christus en over de dingen die op Hem betrekking hebben.
  • Zwijg niet langer in de samenkomst. Voeg uw gebeden bij die van de andere broeders op de bidstond. Meer dan ooit is uw gebed nodig.
  • Laat geen gelegenheid voorbij gaan om onderricht uit het Woord te ontvangen. Dit Woord alleen kan u helpen om geen verkeerde wegen te gaan.
  • Laat uw leven een getuigenis zijn van de hoop die in u is.
  • Hoe bent u gekleed? Doe afstand van uw wereldse kleding.
  • Als u iets wilt doen voor de Heer, vraag Hem wat Hij wil dat u doet. U zult er geen spijt van hebben. In deze wereld niet en ook niet in de toekomstige wereld.

Vertrouwen

Maar, geliefden, ik ben wat u betreft overtuigd van de betere en met de behoudenis verbonden dingen, ook al spreekt ik zo (zie Hebr. 6:9). Ik heb vertrouwen in u, in de Heer, dat u Hem zult danken voor deze waarschuwende woorden en dat u ze ter harte zult nemen. De plaats die u mag innemen in deze laatste dagen is een geweldige plaats. Veel gelovigen die in getrouwheid de Heer gediend hebben, zijn u voorgegaan. Anderen vóór u hebben gewerkt, u mag hun werk voortzetten. Bovendien mag u wachten op het geluid van de bazuin om dan een heerlijke erfenis in bezit te nemen. “Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden (want Hij Die beloofd heeft, is getrouw) en laten wij op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken; en laten wij onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen gewoon zijn, maar elkaar vermanen en dat zoveel temeer naarmate u de dag ziet naderen” (Hebr. 10:23-25). “Want nog een zeer korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven” (Hebr. 10:37).

J.N. Darby