Overzicht Maleachi

Dit zijn aantekeningen bij een lezing (“Inleiding de tijd van Maleachi”) gegeven op 14 april 2017 door Udo Prinzen op het Jongerenseminar Rijssen 14-17 april 2017.

Maleachi = Boodschapper van God (ca. 450-425 v.Chr.)

De laatste profeet voor het overblijfsel van Juda.

Tijdlijn [1]Zie ook het artikel De chronologie van de Bijbel.

Overblijfsel van Juda keert terug uit de ballingschap 538 v. Chr.
Bouw van het altaar in Jeruzalem 538 v. Chr.
Begin van de tempelbouw 536 v. Chr.
Terugkeer onder Ezra 458 v. Chr.
Onderbreking van de tempelbouw (ong. 14 jaar) 534-520 v. Chr.
De tempel is klaar 516 v. Chr.
Nehemia, opbouw van de muur en stad 445 v. Chr.
Haggai 520 v. Chr.
Zacharia 520-480 v. Chr.
Maleachi 450-425 v. Chr.

 Wat heeft dit ons te zeggen?

 • In Zijn genade schenkt God opwekkingen (bijv. de terugkeer uit de ballingschap)
 • Al heel snel kwam er lauwheid (tempelbouw onderbroken)
 • Al heel snel verbonden ze zich met de wereld (vreemde vrouwen)
 • God vermaant en bemoedigd door Ezra en Nehemia
 • God vermaant en bemoedigd door profeten zoals Haggai en Zacharia
 • Onder Ezra en Nehemia deden ze de vreemde vrouwen weg
 • Nehemia (vanaf 445) – Maleachi (450-425)
 • De achteruitgang kwam heel snel

Waarom houden we ons bezig met zo‘n vermanend boek als Maleachi? Dat maakt ons toch niet blij?

 • Het is Gods Woord
 • Tot onderwijzing Romeinen 15:4
 • Tot waarschuwing 1 Korinthe 10:11

 

 • …het is tot onze onderwijzing geschreven
 • …ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons

Het moet ons wakker schudden

Situatie van het volk

2 grote groepen met individuele trouw

 1. Meerderheid – in ballingschap – verkeerde plaats, slechte toestand

Individuele trouw   bijv. Daniel en zijn vrienden, Ezra, Nehemia …

 1. Minderheid – in het land – juiste plaats, slechte toestand

Individuele trouw   bijv. Jesu

Situatie in de Christenheid vandaag de dag

2 grote groepen met individuele trouw

 1. Meerderheid – binnen de legerplaats: kerken, kringen, sekten –

verkeerde plaats, slechte toestand – Laodicea Op. 3:14-22

Individuele trouw zoals bijv. enkele reformatoren en serieuze

gelovigen tot op vandaag

 1. Minderheid – buiten de legerplaats (Hebreeën 13:13-15) –

juiste plaats, slechte toestand, falen, neergang – lijkt op de toestand van het overblijfsel in het land in Maleachi

Individuele trouw zoals in Op. 3:21 (evt. ook 3:8b)

Hoe beoordeelt de Heer Jezus jou, mij en ons gezamenlijk?

2 actuele punten

 1. De tafel van de HEERE, die is verachtelijk 1:7b
  Verachting van het Altaar, de plaats van gemeenschap, waar we God mogen dienen.
 2. Ik haat echtscheiding 2:16
  Verachting van het door God gegeven huwelijk Genesis 1:27, 2:21-25

Indeling van het boek

1:1-5         De liefde van de HEERE voor Israël

1:6-14       De onheilige offers – 1. Priester 2. Volk

2:1-9         Het onheilige gedrag van de priesters

2:10-16     Het onheilige gedrag van het volk

2:17-3:6    Het komende oordeel

3:7-15       Oproep tot bekering

3:16-17     Gods juwelen – Zijn beloften

3:18-4:3    De dag van de HEERE

4:4-6 Slot: Mozes en Elia

1:1-5 – De liefde van de HEERE voor Israël

 1. Een last: geen eenvoudige opgave voor Maleachi
 2. Israël: Ondanks alles blijft Gods volk een eenheid
 1. Jakob liefgehad – Ezau gehaat:

Aantal jaren na Genesis 25:23: ong. 1550 jaar, zie ook Romeinen 9:10-13

1:6-14 – De onheilige offers

1. Priester 2. Volk

 1. Een sterke belijdenis :6
 2. Morele gevoelloosheid en geestelijk blind zijn :6
 3. Uiterlijke dienst zonder overgave van het hart :7-10
 4. Vooruitzicht op 1000-jarig vrederijk Op. 7
 5. Vermoeidheid en verachting in de dienst voor de Heer :13

Tafel van de HEERE – Altaar, middelpunt van de dienst, plaats van gemeenschap

Vandaag: 1 Korinthe 10:14-22, Mattheus 18:20, etc.

2:1-9 – Het onheilige gedrag van de priesters

 1. Waarschuwing :1-3
 2. Terugblik op het goede begin :4-7

Exodus 32:26-29    Beslistheid bij het gouden kalf

Numeri 25:6-13      Beslistheid bij de hoererij met Midian

Deut. 33:8-11          Beloning voor deze beslistheid

Toekomst van de priesters: Ezechiël 44:15-16, 38:11

 1. U echter :8 (meervoud) <-> U echter (enkelvoud): 1 Tim. 6:11, 2 Tim. 2:1, 3:10, 3:14

2:10-16 – Het onheilige gedrag van het volk

 • God is de Vader = oorsprong van alle mensen :10as Efeze 4:6
 • Trouweloos handelen tegenover God en elkaar :10b

 

 • Verbinding met de wereld – geestelijke hoererij :11 vgl. Ezra 9 en 10 en Nehemia 13:23-31; N.T. Romeinen 12:1-2
 • Ontrouw tegenover de huwelijkspartner 2:16

2:17-3:6 – Het komende oordeel

 • Brutale vraag: Waar is de God van het oordeel? 2:17
 • Johannes de doper 3:1 vgl. Mt. 11:10, Mk. 1:2
 • Heer, de Engel van het verbond 3:1
 • Adonai Psalm 110:1 Christus
 • Christus zuivert = oordeel 3:3 (Psalm 17:3)
 • De zuivering in het 1000-jarige vrederijk 3:4
 • Nog een keer een oordeel 3:5
 • De HEERE verandert niet, daarom zal Jakob door de tijd van verdrukking niet omkomen. 3:6

3:7-15 – Oproep tot bekering

 • Kun je God beroven? :8 ↔ 2 Korinthe 8:1-5
 • God is niemand iets schuldig :10-11
 • vgl. 2 Kronieken 31:5-8, Haggaï 2:15-19
 • Gebeurtenis in het 1000-jarig vrederijk
 • Uitdagende woorden :13
 • Is God dienen en nederig zijn nutteloos? :14-15
 • vgl. 1.Petrus 5:5-7

3:16-17 – Gods juwelen – Zijn beloften

 • Mensen die God vrezen praten met elkaar
 • Mensen die God vrezen hebben gemeenschap
 • Mensen die God vrezen besteden aandacht aan de Naam van de HEERE
 • De HEERE hoort
 • Een gedenkboek wordt voor Hem geschreven
 • Ze zijn Zijn eigendom. Hij zal ze redden uit de oordelen Openbaring 7:1-8

Boeken in de hemel

 1. De boekrol: Psalm 40:8, Hebreeën 10:7
 2. Gedenkboek: Maleachi 3:16
 3. Boek des levens: Openbaring 20:12,15, 21:27
 4. Boek van het oordeel: Openbaring 5:1
 5. Boeken ten oordeel: Openbaring: 20:12

Het overblijfsel in Lukas 1 en 2

 1. Geen sekte vgl. Deuteronomium 7:6
 2. Geen naam (zoals farizeeër, sadduceeër, etc.)
 3. Klein aantal, kleine kracht vgl. Mt. 18:2, Op. 3:8b
 4. Rechtvaardig, onberispelijk in hun wandel 1:6
 5. Godvrezend, door de Heilige Geest geleid, bidders 2:25-27
 6. God lovend, over Hem praten 2:38
 7. Tempel, waardering voor het Huis van God 1:9; 2:27,37
 8. Voelt de neergang en de puinhopen 1:54-55, 68-75
 9. Gescheiden van het kwaad, afgezonderd voor God, van Zijn Waarheid in geloof willen verwerkelijken wat voor hun mogelijk is.
 10. De ogen zijn op God gericht, verwachting van de Messias, hele volk 1:68

Verdere bijzonderheden van het overblijfsel in Lukas 2

 • Herders: eenvoudige mensen laten het geloof zien 2:15-19
 • Maria: ze laat een nadenkende, overleggende geest zien ↔ oppervlakkigheid 2:19
 • Simeon: hij laat een wachten op Christus zien. Hij is onderwezen door het Woord van God en de Heilige Geest 2:25-35 ↔ Onafhankelijkheid
 • Anna: God dienen, van Christus getuigen 2:36-38

3:18-4:3 – De dag van de HEERE

 • Laat het verschil tussen rechtvaardigen en goddelozen zien, tussen diegenen die God dienen en die Hem niet dienen 3:18
 • Brengt het oordeel over de goddelozen 4:1
 • Het Godvrezende overblijfsel wordt in de zegeningen van het 1000-jarige vrederijk ingevoerd 4:2
 • Het overblijfsel wordt de overwinning over hun vijanden, de goddelozen, geven 4:3

4:4-6 – Slot: Mozes en Elia

 • Mozes, de wetgever (gestorven en door God begraven)
 • Elia, de profeet (levend in de hemel opgenomen)
 • Johannes de doper was Elia geweest, als het volk hem had aangenomen Mt. 11:14 vgl. Lk. 11:7
 • De 2 getuigen in Openbaring 11:3-6 hebben het karakter van Mozes en Elia

Ze verschenen op de „heilige berg“ en spraken met de Heer Jezus over Zijn uitgang. Lukas 9:28-31

Udo Prinzen

Oorspronkelijk was dit een Powerpoint presentatie. De handouts daarvan zijn hier te downloaden: Maleachi, Udo Prinzen.

Voetnoten

Voetnoten
1 Zie ook het artikel De chronologie van de Bijbel.