Halloween

Waar zijn onze overledenen?

Onze Keltische voorouders geloofden, dat op de avond voor de huidige Allerheiligen – dus op Halloween – de gestorvenen als geesten terug kwamen en velen van hen rusteloos ronddwaalden. Kalebaslampen moesten hen licht geven.

Tegenwoordig wil men deze heidense dodencultus weer nieuw leven inblazen:

  • Vaak gebeurt dat in een afgezwakte vorm: Halloweenfeesten, Halloweenkleding, Halloweensnoepgoed, enz. Als het maar griezelig is. Wat is daar nu voor ergs aan?
  • Minder duidelijk, maar des te tragischer is het, als mensen proberen de leegte van hun ziel op te vullen met occulte middelen. Ze gaan zo ver, dat ze zich inlaten met boze machten. Dat is erg gevaarlijk! Daarmee geeft men de duivel een vinger. Jezus Christus, de Zoon van God noemde hem: ‘Leugenaar en mensenmoordenaar’.

Natuurlijk maken ook wij ons druk om de vraag:

Wat is er eigenlijk na de dood?

Over deze vraag moeten we heel goed nadenken, ook al zijn de meningen daarover erg verdeeld:

  • Sommigen zijn heel erg onzeker over wat er eens gebeuren zal en hopen dat de dood het dan wel zal laten zien.
  • Anderen nemen aan, dat zij in een nieuw leven hier verder zullen leven. Ze noemen dat ‘reïncarnatie’.
  • Maar er zijn er ook, die denken dat met de dood alles voorbij is. Dat is in elk geval hun wens.
  • Enkelen voelen dat na de dood niet alles voorbij is, en zijn bang om dan op te staan en voor een heilige God te moeten verschijnen. Ze doen er daarom alles aan, om zoveel mogelijk goede werken aan de almachtige God te kunnen tonen wanneer zij voor Hem moeten verschijnen.
  • Maar er zijn ook mensen, die volledige zekerheid hebben over het leven na de dood. Zij weten, dat ze eens zullen opstaan om weer te leven en dat hen geen straf meer boven het hoofd hangt, omdat Jezus Christus, de Zoon van God, voor hen de straf gedragen heeft. Zij weten, dat hun zonden verzoend en vergeven zijn en dat eeuwige vrede en geluk hun deel is.

Wie heeft er nu gelijk?
Waarom weten die dat zo zeker?

Daarop geeft de Bijbel, het Woord van God, duidelijke antwoorden! Of wij mensen het nu willen geloven of niet, het feit van de opstanding en van het leven na de dood blijft bestaan.

De Heere Jezus zegt dat heel duidelijk:

Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan:

  • zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven,
  • maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis’. De Bijbel – Johannes 5:28,29

En in de eerste Korinthebrief staat:

Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens’. De Bijbel – 1 Korinthe 15:21

De uitspraak, dat met de dood alles voorbij is, klopt dus niet! Op grond van zijn eeuwig bestaan zal de mens voor God niet kunnen vluchten. God zal alle mensen naar hun werken oordelen, het zij goed of het zij kwaad!

In het laatste boek van de Bijbel, in de Openbaring, is in hoofdstuk 20 te lezen:

En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken’.
‘Als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen’.

Dat is dus de plaats, waar al die mensen zullen komen, die zonder het geloof in de Redder Jezus Christus gestorven zijn.

Vreselijk zal hun plaats zijn!
Een bestaan in eeuwige pijniging:

Daar zal gejammer zijn en tandengeknars’. De Bijbel – Mattheüs 13:42

MAAR – ja, er is een positief MAAR!

Wij leven in de tijd van genade, waarin de Heere Jezus Christus diegenen redt, die zich willen laten redden.

Hij heeft voor dezulken de rechtvaardige straf van God ontvangen toen Hij gekruisigd werd. Hij stierf in hun plaats en heeft hun zonden verzoend.

Daarom moeten we alleen maar bezig zijn met die ene vraag: Wat moet ik doen om voor altijd gered te worden, om voor eeuwig gelukkig te zijn?

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden’,
en
‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten’. De Bijbel – Handelingen 3:19 en 16:31

De Bijbel verzekert ons, dat allen, die in de Heere Jezus geloven en boete gedaan hebben, eeuwig bij Hem zullen zijn:

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen… En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben’.
Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt’De Bijbel – Johannes 14:2,3 en 17:24

Er is dus een plaats van eeuwige verdoemenis en een plaats van eeuwige vreugde en vrede!

Bekeer u dan vandaag nog tot Jezus Christus, in plaats van met Halloween met vuur te spelen! Kies, nu het nog genadetijd is, voor de ‘Vorst van het leven’ in plaats van voor de ‘mensenmoordenaar’!

Laat je niet misleiden als het gaat om deze vraag naar het leven na de dood! Het gaat om je onsterfelijke ziel!

Jezus Christus spreekt:

‘Ik ben de Opstanding en het Leven;
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven’. De Bijbel – Johannes 11:25