Facebook

De letterlijke vertaling van dit woord is: gezichtboek, d.w.z. dat het een medium is waarop gezichten herkenbaar zijn. Nadat eerst de elektronische post (email) haar intrede had gedaan, heeft nu facebook een enorme groei doorgemaakt en de email wat naar achteren gedrongen. Wil iemand aan facebook deelnemen dan is het nodig om eerst een (pas)foto van zichzelf in te voeren, waarop dus het gezicht (face) van de deelnemer voor de andere deelnemers te zien is. Je face ligt daarmee vast in het book: facebook.

Indrukwekkend is het om te zien een welke impact dit communicatiemiddel in de huidige samenleving heeft. Landsgrenzen bestaan niet meer, want je kunt vanaf elk punt in de wereld met elkaar gesprekken voeren, waarbij je elkaar letterlijk in het aangezicht kunt kijken. Ook in het dagelijks verkeer zijn mensen bijna constant met facebook bezig. Kinderen op de fiets, ouderen in het openbaar vervoer, tijdens het rijden in de auto, enz. Velen lopen op straat met zo’n smartphone voor het gezicht en dopjes in de oren. Soms passeert iemand je terwijl hij/zij in gesprek is en waarbij het lijkt of hij/zij in het luchtledige praat; er is verder niemand te zien.

Hoe is dat onder de gelovigen? Laten wij ons ook meeslepen door alles wat de wereld ons op dit terrein te bieden heeft? Geldt voor ons nog wat Paulus schreef: “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hém gehoord en zijt in Hém onderwezen…”(Ef.4:20,21). Hoeveel medepassagiers lezen s ’morgens de Bijbel i.p.v. facebook nog temidden van hun medereizigers?  Zijn wij nog wel geheel anders?

Op facebook kun je het (aan)gezicht zien van de persoon waarmee de betrokkene contact heeft. Op die manier is er communicatie, dat is gemeenschap met de ander. Volgens het groot woordenboek (v. Dalen) betekent communicatie o.a. ook: het geestelijk met elkaar verkeren. Het gebruik van facebook is op zichzelf niet verkeerd, maar de vraag is welke plaats dit middel in ons privéleven inneemt.

De Bijbel (het Book), toont ons het gezicht(Face) van de Heere. De Bijbel is in zeker opzicht het oudste ‘facebook’ en bestaat al duizenden jaren. Teleurstellend is het dat de mensen voor dit ‘Facebook’ zo weinig belangstelling hebben. David heeft gezegd: ”Van uwentwege zegt mijn hart: zoek MIJN aangezicht(Face)…”. Opvallend hierbij is dat het God Zelf is, die David oproept om het aangezicht van de Heere te zoeken. De Heer roept tot David, omdat Hij communicatie, gemeenschap zoekt met de mens. Johannes schrijft: “En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus”(1Joh.1:4). En wat is het antwoord van David op deze oproep van God? “Ik zoek uw aangezicht(Face), Heere” (Psalm 27:8).

In de Engelse Bijbel komt het begrip ‘face – book’ nog duidelijker tot uitdrukking, want daar staat: “My heart says of you: Seek his Face! Your Face, Lord, I will seek.” Gods aangezicht vinden we niet op een smartphone, maar Gods aangezicht vinden we in de Bijbel, en dan in het bijzonder in de Heere Jezus, die gezegd heeft: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Joh.14:9). Gods Facebook bestaat al zolang er mensen op aarde zijn, en dit Facebook (de Bijbel) wordt al eeuwenlang gebruikt door de gelovigen, die Gods Aangezicht/Face zoeken.

Toen de Heere Jezus op aarde wandelde, was daar een moment dat Hij, samen met Mozes, Elia en drie van zijn discipelen, op de berg was. Mozes en Elia spraken er daar met Hem over zijn uitgang, die Hij in Jeruzalem moest volbrengen. Daarbij veranderde zijn gedaante voor hun ogen “en zijn gelaat/face straalde gelijk de zon…”(Mat.17:2). De evangelisten hebben dit voor ons opgeschreven in het Book, opdat ook wij in dit Facebook het verheerlijkte aangezicht van onze Heiland zouden mogen zien. “Wij zien Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond…”(Hb.2:9). Dit aangezicht/face van onze Heere is alleen te vinden in Gods Facebook en alleen te vinden voor hen “wiens namen ook opgeschreven staan in het Book des levens van het Lam” (Op.21:27). David noteerde: “de oprechten zullen zijn aangezicht/face aanschouwen”(Ps.11:7). Vele jaren daarvoor was daar Jacob, die kon getuigen: “ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht” (Gn.32.:30); dat was ‘face to face”.

Mozes moest al de woorden die de Heere tot hem gesproken had, ter nagedachtenis opschrijven in een boek/book (Ex.17:14), en bij zijn afscheidsrede tot het volk Israël zei hij: “Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg” (Deut.5:4). Ook hier dus ‘face to face’. Dat was niet via een smartphone!

Het vijfde boek van Mozes eindigt met dezelfde woorden: “zoals Mozes, dien de Heere gekend heeft (d.w.z. door de Heere gekend werd) van aangezicht tot aangezicht (Face to face), is er in Israël geen profeet meer opgestaan”(Deut.34:10). Dit werd opgeschreven in het Book, vele eeuwen voordat het huidige facebook ontstaan is.

Prediker zegt; “Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men zegt: Ziehier, dát is nieuw – het was er al in verre tijden, die voor ons waren”(Pr.1:9,10).

De Heere spoorde David aan om zijn Aangezicht te zoeken, en zo geldt nog steeds dezelfde aansporing van God tot ons: “Zoek mijn Aangezicht”. Is het niet vaak zo, dat wij meer tijd besteden aan het facebook op de smartphone, dan dat wij Gods aangezicht zoeken in zíjn Book, dat is de Bijbel?

Er ligt ook een belofte in verborgen als wij ons verdiepen in Gods Facebook, want er staat: “De oprechten zullen zijn Aangezicht/Face aanschouwen”(Ps.11:7c). De Heere Jezus zei in de Bergrede: “Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien”(Mat.5:8). Verdiepen wij ons nog in Gods gedachten en luisteren wij nog naar zijn wil, en nemen wij nog de tijd om in zijn Book te lezen? Als wij eens net zoveel tijd besteden aan Gods Book als nu nog door velen besteed wordt aan facebook, zouden wij dan niet meer van Gods Aangezicht/Face ontdekken?

De apostel Paulus vertelt ons, dat hij bij het brengen van het woord van God, zonder winstoogmerk, het evangelie aan de heidenen bekend gemaakt heeft, uit zuivere bedoelingen, op het gezag van God ‘en voor Gods Aangezicht/Face’(2Cor.2:17). Als wij in onze planning wat meer tijd zouden inruimen voor Gods woord, dan zien wij niet alleen het Aangezicht van God, maar dan wordt waar wat geschreven staat: “God heeft het Licht doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods ‘in het Aangezicht/Face’ van Christus” (2Cor.4:6), zoals Paulus ook verder nog aangeeft, dat hij niet de enige was die dat deed, maar ook zijn medewerkers (2Cor.12:19) Nu zien wij nog ten dele, maar straks, als wij bij de Heere zijn, zal werkelijkheid worden wat de apostel schreef: “” Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, maar straks van Aangezicht tot aangezicht”(1Cor.13:12).

Wat Jacob mocht zeggen (Gen.32:30) en ook Mozes voor het volk opschreef (Deut.5:4+ 34:10) zal dan ook voor ons werkelijkheid worden, want dan mogen wij alles zien in het Aangezicht van Jezus Christus!! Dan heeft het huidige facebook afgedaan, maar Gods Facebook, de Bijbel, zal nooit afgedaan hebben, want “alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heere/FACEBOOK blijft in der eeuwigheid”(1 Pt.1:24,25).

Henk Brouwer