Een nieuw begin

‘Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin’ (Ex. 12:2-3).

In deze verzen leren we over een nieuw begin. In Genesis lezen we over het begin van de schepping en over de eerste mens, Adam, die God als hoofd over deze prachtige schepping aanstelt. God zag alles wat Hij had gemaakt, en zie, het was zeer goed. Maar helaas, toen God in Genesis 6:12 naar de aarde keek, zag Hij dat zij verdorven was, want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Al heel gauw was de zonde binnengetreden en door de zonde de dood en in zijn spoor verwoesting en vernietiging.

Wil Gods plan om te wonen bij de mens – nu een zondaar – verwerkelijkt worden, dan kan dat alleen op grond van de verlossing. Dit luidt een nieuw begin in: het oude is voorbijgegaan. In de nieuwe orde is het lam, een type van Christus, de tweede Mens, het middelpunt. Het doodvonnis is op de eerste schepping geschreven. Maar nu is Christus verschenen, ‘Die de dood teniet gedaan en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie’ (2 Tim. 1:10). Christus is het Hoofd van de nieuwe schepping, waar zonde en verwoesting nooit kunnen binnentreden. Wat een wonderbaarlijke genade dat iedere ware gelovige deelheeft aan dit nieuwe begin waar Christus alles en in allen is. Hier verandert niets, omdat Jezus Christus gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Het is inderdaad een ‘begin van de maanden’, een nieuw begin dat blijft tot in alle eeuwigheden.

J. Redekop