Een brief om mij te winnen voor Allah

Pas geleden ontving ik een brief waarin de schrijver mij wilde overtuigen dat de Bijbel vervalst is en ik me daarom zou moeten aansluiten bij de Islam. Uit deze brief noem ik enkele passages:

… Om deze reden heeft onze edele god, de verhevene na profeet Jezus (vrede en zegen zij op hem) de profeet Mohammed (vrede en zegen zij op hem) uitverkoren, om hem zijn onvervalste woorden aan de bewoners van de wereld te zenden. De edele koran onderwijst ons om god alleen te aanbidden, zijn geboden te houden, goed voor de wezen en de familie te zijn en nog veel meer. Helaas heeft door het christendom het geloof zich verbreid, dat redding van de hel slechts door de dood van Jezus (vrede en zegen zij op hem) mogelijk zou zijn. Daar kan ik het niet mee eens zijn. God laat ons in het paradijs zolang wij aan Hem alleen geloven en niets met hem associëren en wij hem om vergeving bidden van onze zonden. Zo was het sinds Adam en zo zal het tot de jongste dag zijn. Ik vraag u om oprecht erover na te denken en eventueel de koran door te lezen en ik bid allah de almachtige, dat hij uw hart met een oprecht geloof verlicht en u op de rechte weg leidt die voor god welgevallig is. Amen.. ‘Ha Mim. De openbaring van het boek is van allah, de machtige, de wetende, die de zonde vergeeft en het berouw aanneemt, is streng in het straffen, de lankmoedige. Er is geen god buiten hem. Bij hem is de thuiskomst’ (Sura 40/1-3).

‘Hij is het die ook zijn (natuur-) wonderen toont en u van de hemel verzorging geeft. Maar alleen hij laat zich vermanen die zich tot allah wendt. Daarom, bid tot allah, alleen in het geloof ook als het in strijd is met de ongelovigen. De boven alle rangen en standen verhevene, de heer van de troon! Op zijn bevel laat hij van zijn geest komen op wie van zijn dienaars hij wil om voor de dag van de ontmoeting te waarschuwen. De dag waar zij voor allah verschijnen en voor allah niets verborgen zal zijn. Aan wie behoort de heerschappij in deze dagen? Allah, de enige, de almachtige. Op die dag zal ieder worden beloond volgens zijn verdienste. Geen ongerechtigheid op deze dag! Allah is heel snel in verrekenen.En waarschuwt u voor de steeds naderende dag, waar de harten hun kelen zullen dichtsnoeren’ (Sura 40/13-18).

Daarop heb ik hem als volgt geantwoord (hier nog wat aanvullender):

Dank u voor uw brief. Vanwege uw Duitse naam neem ik aan dat u tot de Islam bekeerd bent. Elk mens heeft in Duitsland de vrijheid te denken en te geloven wat hij wil. Deze vrijheid is een hoog goed. En deze vrijheid is er niet in alle landen – al helemaal niet in de Moslimlanden. Hebt u weleens bij al uw overleggingen aan het volgende gedacht:

  • In geen enkele religie heeft een god ons mensen bezocht. Dat is er alleen maar bij de God van de Bijbel. In Jezus is God op de aarde gekomen. Uw religie heeft de Heer Jezus tot een profeet gedegradeerd, maar Hij is de Heer over alle dingen – Hij is Gods Zoon en daarmee God gelijk: ‘Ik en de Vader zijn één’  (Johannes 10:30). Hij heeft doden opgewekt, Hij kon de storm gebieden, Hij heeft 5000 mensen door brood te vermenigvuldigen van voedsel voorzien, en Hij genas elke willekeurige ziekte. Noemt u mij eens één persoon, behalve de Heer Jezus, die hetzelfde gedaan heeft.
  • In geen enkele religie bestaan er exacte voorspellingen, die later precies zo zijn uitgekomen. Slechts in de Bijbel zijn er meer dan 3000 vervulde profetieën. Alles is letterlijk zo uitgekomen, zoals het eeuwen van tevoren voorspeld werd. Zo werd er in het Oude Testament gezegd, dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren zou worden (Micha 5) en ten tijde van het Nieuwe Testament gebeurde het (Lukas 2:4-7). Ook de omstandigheden van Zijn dood en Zijn opstanding werden zo gedetailleerd voorspeld, en zijn precies zo uitgekomen. Noemt u mij eens een religie, die zoveel profetieën hebben die zich aanwijsbaar vervuld hebben. De Bijbel is het enige boek in de wereldgeschiedenis, die dit bewijs van de waarheid heeft gegeven.Omdat de belangrijkste uitspraken van de Bijbel in de koran werden omgedraaid, heeft men een mechanisme nodig om de Bijbel in twijfel te trekken. Uw argument dat ‘de Bijbel vervalst is’ is daardoor weerlegd dat er onder de meer dan 3000 profetieën geen enkele bestaat die anders is uitgekomen dan er voorspeld was. Dus is het logisch dwingend dat de Bijbel niet vervalst kan zijn. Een andere indicatie daarvoor zijn de talrijke handschriften van de Bijbelse boeken (bijv. Codex Sinaïtucus, Codex Vaticanus, Codes Sinaiticus, boekrollen van de Dode Zee).
  • In geen enkele religie is de liefde het kenmerkende handelsmerk van God. In 1 Johannes 4 vers 16 staat: ‘God is liefde’. Noemt u mij één religie waarin God de liefde in Persoon is. Buiten de God van de Bijbel zoekt u in het luchtledige.
  • In geen enkele religie heeft God Zich als (liefhebbende!) Vader voorgesteld. In het zogenaamde ‘Onze Vader’ bidden we tot God als ‘Onze Vader die in de hemelen bent’. De Heer Jezus zegt in Johannes 16:27: ‘Want de Vader Zelf heeft u lief omdat u geloofd hebt dat Ik van God ben uitgegaan’.
  • In geen enkele religie is haar stichter uit de dood opgestaan. Alleen de Heer Jezus is aanwijsbaar opgestaan, want in 15 getuigenissen van het Nieuwe Testament wordt aangetoond dat vele ooggetuigen bij verschillende gelegenheden de Opgestane gezien en meegemaakt hebben. Volgens 1 Korinthe 15 vers 6 is Hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Nadat de discipelen een nacht lang op het meer van Gennézareth gevist hadden, was hun resultaat frustrerend – niet één vis was er in hun netten. Op een ochtend stond de Heer Jezus als de Opgestane aan de oever en gaf bevel voor de visvangst. ‘Werpt het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Zij dan wierpen het uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte van vissen’ (Johannes 21 vers 6). Op een kolenvuur bereidden zij de vissen en de Heer Jezus at met hen. Zo reëel en tastbaar maakten de discipelen de Heer Jezus mee.
  • In geen enkele religie heeft God Zelf het probleem van de zonden opgelost. Dat deed God doordat Hij Zijn Zoon zond naar de aarde als waarachtig Mens zodat de Heer Jezus kon sterven en Zijn bloed kon storten voor de zonden van de mensen die in Hem willen geloven. Maar deze belangrijkste boodschap wordt in de koran uitdrukkelijk geloochend. Door mijn persoonlijke keuze voor de Heer Jezus ben ik er zeker van dat mijn schuld vergeven is en mag ik hier en nu er al van zeker zijn om het burgerrecht in de hemel te bezitten (Fil. 3:20). De Heer Jezus heeft mij beloofd: ‘Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven’ (Johannes 10:27-28Aa).  Noemt u mij een andere religie waarin de mens nu al op aarde de vaste zekerheid mag hebben om eenmaal eeuwig in de hemel te zijn.
  • Van geen enkele stichter van een religie is er een gedetailleerder voorspelling van zijn levensloop. Niemand heeft de komst van Mohammed voorspeld. Alleen van de Heer Jezus is meerdere eeuwen van tevoren al voorspeld dat Hij zou komen. Zijn karakter is zo uniek en Zijn levensweg is zo gedetailleerd beschreven, dat dit van geen ander concept kan worden gekopieerd. Dit onvervalsbaar zegel van waarheid kan alleen Jezus tonen.
  • In geen enkele religie bestaat er een bevel om een lid te doden als dat lid uit vrije wil beslist om een andere godsdienst aan te hangen. Alleen in de Islam bestaat deze wrede regel.

Overdenk alstublieft uw weg door dit leven nog eens grondig. Slechts eenmaal wordt dit leven ons geschonken. In de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9 vers 27, staat er: ‘En evenzeer als het de mensen beschikt is éénmaal te sterven en daarna het oordeel’. Daarom moeten wij in dit leven de waarheid vinden. Niemand wil graag bedrogen worden en aan het einde te moeten vaststellen dat hij de enige weg naar de hemel is misgelopen, omdat ik niet Hem ben nagevolgd die van Zichzelf kon zeggen: ‘Ik ben de (enige!) weg, en de (enige!) waarheid en het (eeuwige!) leven: niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Johannes 14:6).

Werner Gitt