Bekommert U Zich niet om ons?

‘Hij was in het achterschip en sliep op het kussen; en zij wekten Hem en zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?’ (Mark. 4:38).

Terwijl de mensen hun Schepper niet herkenden toen Hij neerdaalde om hier in het vlees te verblijven, erkende de schepping Zijn aanwezigheid en macht. Vermoeid door Zijn werk lag de Heiland te slapen, een ontroerend bewijs van de werkelijkheid van het mens-zijn dat Hij had aangenomen. Op dit moment barstte een van de plotselinge stormen van Gennezareth los over het scheepje, tot ontzetting van de discipelen die maar weinig beseften Wie het was Die met hen meevoer. Hadden ze eraan gedacht dat Hij de Schepper van het heelal was?

Markus, met zijn gebruikelijke aandacht voor details, vertelt ons dat de discipelen hun Heer uit de slaap wekten en schreeuwden: ‘Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?’ Het doet pijn om deze woorden over te schrijven. Hoe wreed moeten ze het liefdevolle hart van de Heiland verwond hebben. Bekommert U Zich er niet om? Als Hij Zich niet had bekommerd om de mensenkinderen, dan zou Hij in de heerlijkheid gebleven zijn, en de kribbe van Bethlehem, de boot op het meer van Galilea en het kruis van Golgotha zouden nooit Zijn lot geworden zijn.

Zijn stem was voldoende om de storm tot bedaren te brengen. ‘Zwijg, wees stil!’ (vs. 39). Lang tevoren schreef de psalmist over Hem: ‘U heerst over de overmoed van de zee; wanneer haar golven zich verheffen, stilt Ú ze’ (Ps. 89:10). Hij, als de eeuwige Zoon had geen enkele van Zijn Goddelijke eigenschappen afgelegd bij Zijn Menswording. Steeds wanneer de situatie daarom vroeg, schitterden almacht en alwetendheid in Hem. Dit wonder bracht de discipelen in verwondering aan Zijn voeten. ‘Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen’ (vs. 41).

Het antwoord is eenvoudig en duidelijk. Hij was God geopenbaard in het vlees, op Zijn pad naar de dood tot eeuwige zegen voor allen die geloven. Hij heeft de macht om ieder gevaar dat de Zijnen kan overkomen, te verdrijven. Allerlei stormen kunnen ons overvallen tijdens onze reis door deze wereld, maar wij moeten ons vertrouwen stellen op Hem.

W.W. Fereday