Wij zien Jezus

Wij zien Jezus. Hebreeën 2:9

Als we de Evangeliën lezen is het leerzaam om te zien dat daarin geen systeem van leerstellingen aan ons voorgesteld wordt, maar een levende Persoon, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. ‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid’ (Joh. 1:14). In de eenvoudige maar levendige en prachtig mooie verhalen van de evangelieschrijvers komt Hij voor ons tot leven en zien we Hem handelen. We horen Zijn woorden van genade en zien Zijn daden van liefde.

De discipelen werden tot Hem aangetrokken en door Hem in beslag genomen. Ze waren onwetend wat een groot deel van de waarheid betreft, maar ze kenden Hem Die de vleesgeworden Waarheid is, en Die geopenbaard werd als de levende waarheid en als genade Die onder de mensen kwam wonen. Daarom zegt Petrus voor zichzelf en voor de anderen: ‘Heer, tot wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U bent de Heilige van God’ (Joh. 6:68-69).

Zo is het ook nu. De Heer Jezus is gestorven voor onze zonden, maar Hij is weer opgestaan. ‘Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven’ (Rom. 5:10). Het oog van het geloof richt zich niet op een gestorven Christus, maar op een opgestane, levende en verheerlijkte Verlosser.

De satan spant zich onophoudelijk in om onze gedachten en ons hart af te trekken van Christus. Hoe gemakkelijk kunnen we ons bezighouden met godsdienstige gewoonten, leerstellingen of zelfs onze dienst aan Christus, in plaats van onze relatie met Christus Zelf te laten groeien. Het sieradendoosje is belangrijker dan het sieraad; het omhulsel is belangrijker dan de inhoud. Maar de ware zegen voor het hart wordt altijd gevonden in een voortdurend zien van de verheerlijkte Persoon van de Heer Jezus Christus met de ogen van het geloof.

Meat in Due Season