In alle dingen verzocht als wij…

“Daarom moest Hij in alles aan de broeders gelijk worden…” “Want waarin Hijzelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hun die verzocht worden, te hulp komen”, “Want wij hebben niet een Hogepriester, Die niet met onze zwakheden mee kan lijden, maar Eén, Die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde” (Hebr. 2:17a,18; 4:15).

De Heer Jezus stierf niet alleen om ons te redden van het eeuwig oordeel, maar Hij leefde ook 33 jaar voor ons op aarde. Hij leefde op aarde om bij wijze van spreken na onze bekering met ons te kunnen wandelen op aarde. Wat zou er van ons terechtkomen wanneer de Heer Jezus, nadat Hij naar de hemel was gegaan, ons eens had achtergelaten om verder voor onszelf zorg te dragen?

Uit liefde voor ons wilde Hij al onze omstandigheden doorleven. Hij wilde deze door ervaring leren kennen, zodat Hij met ons kan meelijden in zulke omstandigheden. Hij is een baby geweest, een klein kind, en kan daarom kleine kinderen begrijpen, hun moeilijkheden en hun behoeften. Hij is een jongen geweest en een jonge man, zodat Hij jongens, meisjes en jongeren kan begrijpen. Hij kent al hun noden.

Kunnen we ons één situatie voorstellen waarin Hij niet in staat zou zijn met ons als volwassenen mee te lijden omdat Hij deze situatie niet uit eigen ervaring kent? Hij was vermoeid van de reis (Joh. 4:6), en kan dus onze vermoeidheid begrijpen. Hij weet wat het betekent om honger te lijden, want eens heeft Hij zelfs veertig dagen lang niets gegeten (Luk. 4:2). Op het kruis moest Hij het uitroepen dat Hij dorst had: ”Mij dorst!” (Joh. 19:28). Hij weet wat het is te wenen aan het graf van een vriend, een geliefde: “Jezus weende” (Joh. 11:35). Hij heeft zelfs bij ervaring de verzoekingen van de duivel ondervonden.

“Na veertig dagen en veertig nachten verliet de duivel Hem, omdat hij tevergeefs al zijn valstrikken had beproefd” (Luk. 4:2,13). Het is niet mogelijk voor de duivel om tot ons te komen met een verzoeking die de Heer Jezus niet Zelf heeft ondervonden!

Omdat de Heer Jezus alle wapens van de duivel bij ervaring heeft ondervonden, weet Hij precies welke kracht wij nodig hebben om staande te blijven tijdens deze verzoekingen. Hij weet bij ondervinding hoe moeilijk het is wanneer de duivel verzoekt. Steeds opnieuw treedt de Heer Jezus daarom voor ons tussenbeide bij God, opdat wij de genade zouden vinden die wij nodig hebben in onze tijd van verzoeking.

H.L. Heijkoop