De angst voor corona

Begin december 2019 werden op een markt in het Chinese Wuhan de eerste mensen geïnfecteerd. Toen kon nog niemand zich voorstellen wat dit voor de wereld zou gaan betekenen. Sindsdien verspreid het coronavirus zich met hoge snelheid. Niet te stoppen.

Het virus is een ernstig gevaar voor de gezondheid, vooral voor mensen met een zwakker immuunsysteem. Velen hadden zeker gehoopt dat het virus niet naar Nederland komt. Maar toch is het er. En hoe dichter het bij ons komt, hoe meer de angst onder de bevolking verspreid wordt.

Iedereen heeft de hoop om niet aangestoken te worden. Maar wat als het tóch gebeurt? Dan hopen we natuurlijk dat het ons niet zo hard treft en we niet bij de ongeveer 2 procent[1]https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden zullen horen die eraan sterft.

We zijn bang voor iets wat we eigenlijk helemaal niet meer kennen. De sociale en medische vooruitgang heeft ertoe geleid dat epidemieën tot het verleden behoren – zo meenden we. We voelen ons op ons gemak. Maar nu worden we ons er van bewust dat er tóch fenomenen zijn die we niet onder controle kunnen krijgen: de klimaatverandering, terreuraanslagen en daarbij nog een virus dat we met onze adem verspreiden.

Alsjeblieft geen paniek! Het is juist nu van belang om de rust te bewaren en bedachtzaam te handelen. Want angst is, zoals bekend, een slechte raadgever.

Er wordt veel moeite gedaan om de juiste maatregelen te nemen, die goed zijn voor de mensen. En daarnaast moeten we ook nadenken over de angst en kijken naar de oorzaak daarvan.

Onze angst

Angst wordt veroorzaakt door bedreigingen. Dat is heel natuurlijk. Veel mensen krijgen al klamme handen als ze aan het volgende bezoek aan de tandarts denken. Nog veel groter is de angst bij bedreigingen die ons maar zo kunnen overkomen, die bepaald worden door ons lot en waarop we dus geen invloed hebben. Als ons geluk, onze gezondheid of ons bestaan gevaar lopen en we er niets aan kunnen veranderen…

Laten we ons eens afvragen waar de eigenlijke oorzaak van onze angst vandaan komt. Het is begonnen in de hof van Eden toen het eerste mensenpaar een gebod van God overtrad. God had ze van tevoren Zelf hiervoor gewaarschuwd: ‘Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven’ (de Bijbel – Gen. 2:16-17).

Daarna heeft de mens zich verstopt voor God; de mensen leven sinds die tijd in angst. Hoe kom je daar vanaf? Eenvoudigweg God dood verklaren of Hem negeren helpt je niet verder. Het feit is namelijk: de dood is in deze wereld en is de grootste bedreiging voor ons als mensen. Niemand ontkomt aan de dood: ‘Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben…’ (de Bijbel – Rom. 5:12).

De dood is uiteindelijk geen biologisch probleem dat we ooit kunnen voorkomen door een medicijn in te nemen. De dood is het loon van de zonde. Omdat wij gezondigd hebben tegen God, moeten we sterven. Maar met de dood is niet opeens alles uit en voorbij. Er is een daarna: ‘En zoals het de mensen beschikt is éénmaal te sterven en daarna het oordeel’ (de Bijbel – Hebr. 9:27).

Ieder mens moet zich voor God verantwoorden.

God wil de angst wegnemen

Wil God dan dat we leven in angst? Nee, zeker niet! Hij is een God Die lief heeft en wil vergeven. Hij wil ons eeuwig leven geven. Daarvoor heeft Hij Zijn eigen Zoon Jezus Christus laten sterven: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ (de Bijbel – Joh. 3:16)

Niemand moet verloren gaan, niemand hoeft verloren te gaan! Maar het staat of valt wel met de vraag of wij het aanbod van liefde van God aannemen of niet. God heeft alles gegeven om ons met Hem te kunnen verzoenen. Het enige wat God van ons verwacht, is dat wij onze schuld inzien, ze oprecht voor Hem belijden en geloven in Jezus Christus als onze Redder. Dan zijn we door God aangenomen en voor altijd in veiligheid. Ieder kind van God staat een heerlijke toekomst te wachten: ‘De dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan’ (de Bijbel – Openb. 21:4).

En hoe staat het dan met de angst voor corona? Het is natuurlijk overduidelijk dat het geloof in Jezus Christus je niet immuun maakt voor zo’n virus. Maar iedereen die Gods genade heeft ervaren, weet dat God hem liefheeft. Daarin vindt een gelovige in alle situaties van het leven rust voor zijn of haar ziel.

Want de Bijbel zegt:

‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?’ (de Bijbel – Rom. 8:35).

‘Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch tegenwoordige noch toekomstige dingen, noch machten, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer’ (de Bijbel – Rom. 8:38-39).


Deze tekst is vertaald uit de flyer ‘Corona und die Angst’, CSV-Verlag, https://www.csv-verlag.de/home/31253-corona-und-die-angst.html